உனை பிரியா வரம் வேண்டும்


I Love this song's lyrics .Soul Touching ,Very Close to Heart.

ஒரு போதும் உன்னை பிரியா நிலையான உறவொன்று  வேண்டும் .
என் உடல் கூட அழிந்தாலும் உன் நாமம் நான் சொல்ல வேண்டும் .
நினைவிலும் நீயே,
என்  கனவிலும் நீயே ,
நீங்காத நினைவாக ..,வா   இறைவா !!

உன்  கையில்  என்னை நீ பொறித்தாய் ,
பெயர்  சொல்லி அன்பால் என்னை  அழைத்தாய் ,
ஏன் என்னை நீ தெரிந்தாய் ?,
என் வாழ்வில் ஏன் நுழைந்தாய் ?
உன் மாறாத அன்பில் மகிழ்வொன்று கண்டேன் ,
தாய் உறவொன்றை தேடும் பிள்ளை போல் நின்றேன் ,
உன்னோடு நான் வாழுவேன் .


நீர் தேடும் மான் போல தேடி வந்தேன் ,
நீ இன்றி வாழ்வில்லை என்றுணர்ந்தேன் .
என்னுள்ளே வாழும் தெய்வம்,
என்னை நீ ஆளும் தெய்வம்,
என் ஏசு நீயே என்னுள்ளம் நின்றாய் ,
நிதம் என் பாதை
முன்னே   நீதானே சென்றாய் ,
.உன்னோடு நான் வாழுவேன் .